top of page

תנאי שימוש

חללי 'שחקונא' ממוקמים במרכזים הקהילתיים ומוקצים בעלויות מופחתות לאמנים מקצועיים לצורך קידום פעילות אומנותית בשכונה של שחקנים/רקדנים לרבות חזרות, סדנאות, הקראה, אודישנים.

'שחקונא' רשאית להחליט לפי התקשרויותיה השונות עם גופי אמנים האם האמן עומד בקריטריונים המתאימים לשימוש מסובסד בחלל, ולדרוש מהמשתמש להציג מסמכי חברות בארגון עדכניים.

לאחר הרישום הראשון תפתח בפני המשתמש אפשרות שיבוץ עצמי ב"שחקונא" בשתי קטגוריות שימוש:  קטגוריית משתמש רגיל פתוחה לכל אמן או קבוצה אשר אינם  גובים כסף עבור הפעילות בחלל. קטגוריית שימוש עסקי היא כל סוג של מפגש בו השחקן גובה תשלום ממשתתף אחר.

 

אופן השיבוץ

השיבוץ לשימוש בחללים במתחם נעשה באופן עצמאי על ידי תוכנת שיבוץ 'שחקונא' כמשתמש רשום או על ידי פניה למפעיל המתחם בדוא"ל.

פתיחת משתמש: לצורך פתיחת כרטיס משתמש רשום יש לפנות למפעיל המתחם בדוא"ל או בטלפון ולתאר את הקבוצה המשתמשת, זהות המשתמשים, אישורי חברות בארגוני אמנים אם נדרשו ומהות השימוש בחלל.

בעת ההזמנה תימסר אוטומטית בדוא"ל למזמין הודעת שריון שתכלול את היום,  החדר, את מספר שעות השימוש ואת המחיר הסופי לתשלום.

תעריפי השימוש השעתיים הקבועים להלן מפורסמים גם בדף הפייסבוק, באתר ובאפליקציה בעת ההזמנה. התעריפים מחולקים לפי קטגוריית משתמש רגיל ומשתמש עסקי, ולפי גודל החדרים (גדול/בינוני/קטן). בכל מקרה של התנגשות  בין התעריפים המפורסמים באתר או בעמוד הפייסבוק לבין התקנון יגבור התעריף המופיע בהודעת הזמנת החדר שנשלחה לדוא"ל.

טווחי שיבוץ באפליקציה: ניתן להזמין חדר באמצעות האפליקציה בהתראה של 16 שעות מראש ועד חודש קדימה. הזמנות לטווחי זמן אחרים תעשינה בפניה ישירה למפעיל המתחם.

ביטול שיבוץ : ניתן לבטל שיבוץ ללא חיוב עד 24 שעות לפני תחילת מועד השימוש. משתמש שימצא מזמין ומבטל תכוף למועד השימוש באופן שיטתי, יכול ויחסם משיבוץ באמצעות האפליקציה ויוכל לבצע רישום רק בפניה ישירה.

סכום החיוב: התשלום יחויב לפי מספר השעות שהוזמנו במתחם, ולא לפי זמן השימוש בפועל. לא יינתן זיכוי עבור שעות שהזומנו ולא נוצלו.

 

אופן החיוב : בסיום החודש תקבל דרישת תשלום בדוא"ל עם פירוט שימושיך החודשיים, והפניה לחיוב במסוף סליקה מאובטח באמצעות כרטיס אשראי .הסליקה מתבצעת על ידי מסוף של ויזה כ.א.ל. מיד לאחר התשלום תשלח אליך באופן אוטומטי חשבונית דיגטלית.

 

 ניתן לבצע בתיאום את התשלום גם באמצעות העברה בנקאית.

 

אי תשלום יישא בריבית של 2.5 %. לא יתאפשר תשלום באמצעות המחאה או מזומן אלא בתשלום מראש.

 

חוב שלא נפרע בתוך 10 ימים משליחתו, יגרור נעילה אוטומטית של המשתמש משיבוצים נוספים במערכת , וכל שיבוציו העתידיים יימחקו. 

שימוש לא כמוצהר: ידוע לי כי אם יימצא כי השימוש שנעשה בחדר במתחם לא היה למען מטרותיו המוצהרות (שימוש ללא כוונות רווח למטרות אמנותיות) אחוייב לפי קטגוריית שימוש עסקי, ועלול לגרור חסימתי מאפשרות שיבוץ עצמי באפליקציה.

קבלות - הנני מאשר ל'שחקונא' לשלוח לי קבלות באמצעים דיגיטליים.

תנאי השימוש – בחללי החזרות במתחם שחקונא

המזמין מתחייב לעשות שימוש הולם בחלל ולשמור על ניקיונו ומצבו התקין. יש להימנע מלכלוך הרהיטים, לרבות הקירות, ולהשיב את החלל לקדמותו בתום השימוש (להחזיר כל פריט למקומו, לזרוק את האשפה לפח), כנ"ל לגבי שימוש במטבחון.

באחריות המזמין לשמור על תקינות הציוד בחלל. אין להוציא ציוד מהחלל בשום שלב, גם לא בזמן הפעילות האומנותית. באם יגרם נזק לחלל או לציוד המצוי בו, על ידי השחקן או מי מטעמו, השחקן יישא באחריות לכל נזק שיגרם.

הנני מתחייב לפנות את החדר בזמן, כשהוא ריק מכל אדם וחפץ אשר לא נתקבל אישור להשאירו. באם יהיו הוצאות פינוי בגין אי עמידה בהתחייבות זאת, לאחר התראה סבירה, הן יושתו על חשבוני.

הנני מאשר, לאחר בירור עמי, לחייבי בגין כל הנזקים והקלקולים שיגרמו למבנה ברשלנות או זדון, בשל פעילותי במתחם, שאינם נובעים מליקויים במבנה או מבלאי סביר.

לשחקונא עומדת הזכות להחליף בין החדרים ששוריינו באותה קטגורית גודל, ולמזמין לא תהיה טענה כלפי שחקונא.

לוח השיבוצים של החללים מתעדכן און- ליין, ולא מאפשר שיבוץ צולב.

החללים צמודים לפעילות המרכז הקהילתי השוטפת בשעות אחה"צ וקרוב למרכז לבעלי צרכים מיוחדים. לא ניתן לערוך פעילות אומנותית רועשת (צעקות, ריצות, קפיצות וכדו') בין השעות 16:00-20:00.

יש לנהוג במשתתפים האחרים ובעובדי המרכז התנהגות מכבדת, מתוך שימת לב מיוחדת לעובדי המקום בעלי הצרכים המיוחדים. יש להימנע מהערות פוגעניות או מהתנהגות מזלזלת.

לא ניתן לערוך בחלל פעילות מסוכנת ומיוחדת (תעלולי במה, פעילות אקרובטית וכו') ללא ביטוח מקצועי. שחקונא אינה אחראית לנזקים הנגרמים במהלך החזרות למשתתפים.

חלל מועדון ארז הוא חלל תנועה עם רצפת מזרון קבועה, ואינו מיועד לחזרות אחרות. באם בוחרים לעשות בו פעילות אחרת הוא אינו מאפשר עליה עם נעליים או רהיטים.

אפסון רקויזיטים ותפאורה, לתקופת החזרות בלבד, יעשה בתוספת תשלום ובתיאום מראש.

אין להכניס לשטח החלל שתיה ו/או מזון! חל איסור מוחלט לעשן בחלל ובבניין. העישון מותר אך ורק מחוץ לבניין!

למרכז הקהילתי בו מתנהלת פעילות שחקונא עומדת הזכות להורות לשחקונא להרחיק משתמשים אשר אינם עומדים בתנאי השימוש הנ"ל, לאחר בירור. במידה ויורחק משתמש , יקבל החזר עבור תאריכים קדימה אשר שילם.

אחריות המזמין:

המזמין מצהיר ומתחייב בזאת כי האחריות לשימוש שיעשה בחלל על ידו ו/או מטעמו תחול עליו ועליו בלבד, וכי לשחקונא לא תהיה כל אחריות לגבי כל נזק גופני או רכוש (לרבות גניבה) שייגרם למזמין או למי מטעמו במהלך ועקב השימוש בחלל. המזמין ישפה את שחקונא בגין כל תביעה שתוגש כנגד שחקונא על ידי צד ג' אשר נובעת משימוש שעשה צד ג' בחלל בשיתוף ו/או מטעם המזמין.

ביטוח:

מובא בזאת לידיעת המזמין כי שחקונא ו/או המרכז הקהילתי מחזיקים בביטוחים הבאים: ביטוח אש, וכן את חבותה כלפי צדדים שלישיים בגין פעילותה הישירה או בגין מי מטעמה (ובכלל זה כנגד ובגין מי מהמשתתפים). אין בטוח תכולה למבנה וכל השארת חפצים בשטח המתחם היא על אחריות המשתמש בלבד.

 מובהר בזאת כי קיום הביטוחים דלעיל אינו מטיל אחריות כלשהיא על שחקונא כלפי המזמין ו/או אחריות לגבי איכות הכיסוי הביטוחי. מזמין שימצא לנכון לרכוש לעצמו ביטוחים אישיים כלשהם בגין השימוש בחלל, רשאי לעשות זאת על חשבונו.

אישור תנאי שימוש

תודה. בקשתך נבדקת.

bottom of page